Adres e-mail

Hasło

zapomniałeś hasło?

Ustawodawstwo branżowe

 

Najczęściej stosowane akty prawne to w branży informatycznej:


•   Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaćurządzenia i systemu informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024);

 

•   Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83);

 

•   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495)

 

•   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

 

•   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami);

 

Regulacje i akty w prawie europejskim i międzynarodowym:

 

•  ITIL® (Information Technology Infrastructure Library)- zbiór zaleceń, jak produktywnie oferowaćusługi informatyczne. 

 

•  COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) – metodyka utworzona poprzez zbiór celów kontrolnych dla technologii informacyjnych i powiązanych. Zestawienie dobrych praktyk do zarządzania IT utworzonych w 1992 roku przez stowarzyszenie ISACA oraz IT GovernanceInstitute. Obecnie obowiązuje czwarta edycja tego pakietu.

 

•  ISO/IEC 17779:2005; 27001:2005- To międzynarodowe normy standaryzujące systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

•  BS-25999-2 – Zbiór wymagańw sprawie ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, przeglądu, testowania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management System - BCMS).

 

•  SarbanesOxley (SOX)–reguluje wszelkie kwestie w zakresie sprawozdawczości finansowej, zwiększenie odpowiedzialności audytorów i zarządów, podniesienie efektywności kontroli wewnętrznej i zaostrzenie wymagańprzejrzystości kluczowych graczy na rynkach finansowych. (Obowiązek przestrzegania: Amerykańskie spółki publiczne i firmy od nich zależne, w tym także polskie oddziały koncernów wywodzących sięz USA).

 

•  Basel II–zbiór dobrych praktyk rynkowych w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym w sektorze bankowym oraz utrzymywania bezpiecznego poziomu kapitałów przez banki, wydanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego.

 

•  Dyrektywa ROHS-obejmuje ograniczenia na etapie produkcji we wprowadzaniu substancji niebezpiecznych w elektronice.

 

•  Dyrektywa WEEE odpowiada za odpowiedniązbiórkęi utylizację produktów elektronicznych traktowanych jako odpad.

Nasze priorytety

Celem Związku jest promowanie transformacyjnej roli ICT w rozwoju gospodarki i społeczeństwa, roli daleko wykraczającej poza tradycyjną formułę wspierania podstawowej działaln.

więcej

Jak zostać członkiem?

Aby zostać członkiem ZPTC Lewiatan należy skontaktować się z biurem związku.

więcej

Informacje o związku

projekt i realizacja: strony internetowe kielce NET-atak.pl