Adres e-mail

Hasło

zapomniałeś hasło?

Statut

STATUT

 

ZWIĄZKU  PRACODAWCÓW  TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

1.    Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

2.       Związek używa jednocześnie nazwy w języku angielskim "Digital Technology Employers Lewiatan".

3.       Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).

 

 § 2.

 

1.       Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2.       Siedzibą Związku jest Warszawa.

 

§ 3.

 

Związek może przystępować do organizacji międzynarodowych.

 

 

PODSTAWOWE  CELE  I  ZADANIA  ZWIĄZKU  ORAZ  SPOSOBY

I  FORMY  ICH  REALIZACJI

 

§ 4.

 

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

 

§ 5.

 Ponadto innymi zadaniami Związku są w szczególności:

 

1)       reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;

2)      oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców;

3)      oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców;

4)      występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;

5)      współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;

6)      organizowanie szkoleń pracodawców;

7)      prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;

8)      prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców.

 

§ 6.

 

Cele i zadania Związku są realizowane przez:

 

1)       prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką;

2)      występowanie do przedstawicieli organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego i władz sądowych, w sprawach związanych z interesami pracodawców;

3)      opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem;

4)      udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz w celu zawierania układów pracy i innych porozumień;

5)      delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego i władz sądowych, a także innych podmiotów w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;

6)      inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;

7)      prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej;

8)      organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;

9)      organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.

 

§ 7.

 

1.       Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

2.       Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

 

CZŁONKOSTWO

 

§ 8.

 

Członkami Związku mogą być pracodawcy przemysłu informatycznego i telekomunikacyjnego działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 § 9.

 

1.       O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy.

2.       W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej.

 

 § 10.

 

Członkowie Związku mają prawo do:

 

1)       uczestnictwa w pracach Związku i jego organów;

2)      korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;

3)      dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku;

4)      zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.

 

 

§ 11.

 

Członkowie Związku zobowiązani są do:

 

1)       udziału w pracach Związku;

2)      przestrzegania statutu Związku oraz uchwalonych regulaminów;

3)      terminowego uiszczania składek;

4)      udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności;

5)      udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.

 

§ 12.

 

1.       Członkostwo w Związku ustaje w razie:

          1)       wystąpienia ze Związku;

          2)      rozwiązania Związku;

          3)      wykluczenia ze Związku przez Zarząd na skutek:

                   a)      działania członka na szkodę Związku;

                   b)      uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej jednego roku;

          4)      likwidacji członka Związku.

2.       Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej ze skutkiem na koniec roku w którym złożono deklarację wystąpienia.

3.       Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.

4.       Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. W  okresie do zebrania Rady Nadzorczej członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.

5.       W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.

 

 

ORGANY  ZWIĄZKU

 

§ 13.

 

1.       Organami Związku są:

          1)       Walne Zgromadzenie;

          2)      Rada Nadzorcza;

          3)      Zarząd.

2.       Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowanie są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.

3.       Wybory członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

4.       Kadencja Zarządu oraz Rady Nadzorczej upływa z chwilą ogłoszenia wyników wyborów, o których mowa odpowiednio w § 17 pkt 1) i 2) oraz § 15 pkt 1)

 

§ 14.

 

1.       Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku.

2.       Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie raz na dwa lata, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3.       W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4.       W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Związku.

5.       Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

6.       Każdy członek jest reprezentowany przez właściwie umocowanego przedstawiciela.

7.       Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.

8.       Zarząd jest zobowiązany wyznaczyć termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień przypadający nie później niż  2 miesięce od daty złożenia wniosku przez co najmniej 1/4 członków Rady Nadzorczej.

§ 15.

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 

1)       wybór członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;

2)      uchwalanie programów działania Związku;

3)      uchwalanie Statutu i jego zmian;

4)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej;

5)      rozwiązanie Związku i podjęcie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku.

 

§ 16.

 

1.       Rada Nadzorcza jest organem Związku nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.

2.       Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata.

3.       Radę Nadzorczą tworzy od 3 do 7 członków, w tym  Przewodniczący.

3(1). Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego podczas pierwszego posiedzenia nowowybranej Rady Nadzorczej,  w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.

3(2).  Pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Nadzorczej zwoływane jest bez nieuzasadnionej zwłoki przez co najmniej połowę jej członków, nie później jednak niż w 15 dniu roboczym od daty wyborów, o których mowa w § 15 pkt 1).

4.       Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3.

5.       Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie § 16 ust. 4 zostaje przedstawiona do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów.

6.       Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje w razie:

          1)       ustania członkostwa w Związku,

          2)      rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,

          3)      odwołania przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej lub przez członka Związku,

          4)      śmierci.

7.       Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 9  i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub dwóch członków Rady Nadzorczej działających łącznie.

8.       Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej  a w razie jego nieobecności, wybrany przez obecnych na posiedzeniu, członek Rady Nadzorczej.

9.       Przewodniczący Rady Nadzorczej albo dwóch członków Rady Nadzorczej działających łącznie zobowiązani są zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Prezesa Zarządu  wyznaczając jego termin na dzień przypadający nie później niż miesiąc od daty wpływu wniosku.

 

§ 17.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 

1.       wybór Prezesa spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;

2.       wybór od dwóch do sześciu Wiceprezesów spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;

3.       skreślony

4.       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, w tym sprawozdań finansowych;

5.       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku;

6.       nadzór nad działalnością Zarządu.

 

§ 18.

1.       Bieżące prace Związku nadzoruje Zarząd, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

2.       Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

3.       W skład Zarządu wchodzi Prezes i od dwóch do sześciu Wiceprezesów.

4.       Zarząd może dokooptować dodatkowych członków, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3.

5.       Informację o zmianach składu Zarządu dokonanych w trybie § 18 ust. 4 Prezes Związku przekazuje do akceptacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów może uchylić decyzję Zarządu o kooptacji.

6.       Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej sześć razy w roku.

7.       Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes Związku.

8.       Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:

          1)       ustania członkostwa w Związku;

          2)       rezygnacji z członkostwa w Zarządzie;

          3)      odwołania przez organ, który podjął uchwałę o jego powołaniu;

          4)      śmierci.

 

§ 19.

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 

1)       przygotowywanie projektów i planów działania Związku;

2)      uchwalanie budżetu;

3)      składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności, w tym sprawozdań finansowych;

4)      podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania środków trwałych przez Związek;

5)      podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;

6)      skreślony

7)      uchwalanie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu,

8)      skreślony

9)      podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania lub występowania z organizacji międzynarodowych,

10)     podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji,

11)     podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

12)     przyjmowanie i wykluczanie członków Związku,

13)     ustalanie wpisowego i wysokości składki członkowskiej oraz terminów płatności, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej,

14)     podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej;

15)       powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, zatwierdzanie regulaminów ich działania oraz nadzorowanie ich działalności;

 

 

§ 20.

 

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważnieni są: Prezes Związku działający jednoosobowo lub dwaj Wiceprezesi Zarządu działający łącznie.

 

§ 21.

 

Do kompetencji Prezesa Związku należy:

 

1)       bieżące kierowanie działalnością Związku;

2)      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu;

3)      skreślony

4)      skreślony

 

 BIURO  ZWIĄZKU

 § 22

skreślony  

 

   MAJĄTEK  ZWIĄZKU

 

§ 23.

 

Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności oraz z dochodów z majątku Związku.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 24.

 

1.       Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli.

2.       Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób jego likwidacji oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku Związku.

 

Lista plików do pobrania

pdf

141 KiB

Nasze priorytety

Celem Związku jest promowanie transformacyjnej roli ICT w rozwoju gospodarki i społeczeństwa, roli daleko wykraczającej poza tradycyjną formułę wspierania podstawowej działaln.

więcej

Jak zostać członkiem?

Aby zostać członkiem ZPTC Lewiatan należy skontaktować się z biurem związku.

więcej

Informacje o związku

projekt i realizacja: strony internetowe kielce NET-atak.pl